advertising

ภาพประกอบแสดงตำแหน่งโฆษณาในเว็บไซต์ปกติ

advertising

เงื่อนไขการลงโฆษณา
1. การลงโฆษณากับเว็บไซต์ ไม่เป็นการลงโฆษณาแบบผูกขาดทางการค้า (กล่าวคือ ไม่มีการผูกมัดให้
ปฏิเสธโฆษณาจากคู่แข่งทางการค้าของผู้ลงโฆษณา) เว้นแต่ได้ตกลงเป็นกรณีพิเศษ
2. แบนเนอร์โฆษณาจะอยู่ในรูปแบบของ JPEG, GIF และ SWF (Flash) โดย จะมีขนาดไฟล์ของแบนเนอร์
ไม่เกิน 45 กิโลไบต์สำหรับแบบเนอร์แบบ SWF และ ไม่เกิน 35 กิโลไบต์สำหรับแบนเนอร์แบบ JPEG และ GIF
3. รับลงโฆษณาขั้นต่ำ 1 เดือนขึ้นไป
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อความ หรือตำแหน่งพื้นที่โฆษณา เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของเว็บไซต์
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโฆษณา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ในกรณีที่อยู่ภายใต้
เอกสารสัญญาราคาเก่า ก็จะยังคงใช้ราคาเดินจนกระทั่งหมดสัญญา)
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นข้อความ แบนเนอร์ หรือรูปแบบโฆษณา
ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันทีที่พบเห็นแบนเนอร์ ที่ขัดขวางการเข้าใช้งานเว็บไซต์

สนใจลงโฆษณากรุณาติดต่อ araseoul@gmail.com

บันเทิงเกาหลี